دوسش داشتم ...

(barandokhibahari )
 • برای رفتنت 
پاهایت کافی بود
چرا 
یکی آمد و 
دستهایت را گرفت...

چرا لعنتی..؟

باران
 • برای رفتنت
  پاهایت کافی بود
  چرا
  یکی آمد و
  دستهایت را گرفت...

  چرا لعنتی..؟

  باران