محمـــــــ`د ♜

(eshg1394 )

ویژگیهای شوهر خوب
از نظر یک اصفهانی:

1- چیزش واقعی باشِد(قولش)
2- رو چیزش وايسد و چيزش راس باشد(حرفش)
3- چیزی مردوما نخورد(حق)
4- خودشا درست چیز کوند(معرفی)
5- چیزش با چیزش یکی باشد(حرف و عمل)
6- با چیزی زنش بازی نکوند
(احساسات)
####
چیزتون خندون (لب)