تبسم مستانه 28

(taboo )
  • رفته ام گرچه دلم 
منتظر برگرد است 
چقدر صبر ازاین 
زاویه اش نامرد است...
  • رفته ام گرچه دلم
    منتظر برگرد است
    چقدر صبر ازاین
    زاویه اش نامرد است...