آبان .

(aban55 )
 • #ماهی

ماهیگیران 
با تور های خالی
به ساحل باز گشتند
موج ها کف می زنند
برای ماهی ها

#هایده ن
 • #ماهی />
  ماهیگیران
  با تور های خالی
  به ساحل باز گشتند
  موج ها کف می زنند
  برای ماهی ها

  #هایده نثری
  #سپکو