تبسم مستانه 28

(taboo )
  • من دلم میخواهد من باشم تو باشی و عشق و دیگر هیچ...
  • من دلم میخواهد من باشم تو باشی و عشق و دیگر هیچ...