تبسم مستانه 28

(taboo )
  • من از شعر چیزی نمی دانم فقط...
می دانم چند حرف را کنار هم بگذارم می شوند
تو
  • من از شعر چیزی نمی دانم فقط...
    می دانم چند حرف را کنار هم بگذارم می شوند
    تو" عزیز دل" من