✿.mitra.✿. .

(yasiy )
  • ذوقی چنان ندارد، بی دوست زندگانی... 

#سلمان_ساوجی
  • ذوقی چنان ندارد، بی دوست زندگانی...

    #سلمان_ساوجی