زهرا سلطاني

(haman1354 )

زهرا سلطاني

1 ماه و 4 هفته قبل

باور کن روزی هزار بار تمرین میکنم که اگر روزی ،جایی،لحظه ای اتفاقی دیدمت ،چه خواهم کرد ؟ چه خواهم گفت؟ اصلا زبانم باز می شود به حرف زدن؟؛من این روزها تمرین ِخونسرد بودن میکنم جانم که اگر روزی جایی لحظه ای اتفاقی مرا دیدی نفهمی نبودنت ،چه بلا ها به سرم آ ورده .