تبسم مستانه 28

(taboo )
  • دوست دارم .

(فقط برای اینکه )
  • دوست دارم .

    (فقط برای اینکه )

    " ارزشش را داری "