زهرا سلطاني

(haman1354 )

زهرا سلطاني

1 ماه و 2 هفته قبل
  • خسته ترین برگ پاییزم نه باد رهایم میکند نه درخت...........
  • خسته ترین برگ پاییزم نه باد رهایم میکند نه درخت...........