اشرف . ش . ی

(1a2b3d )

اشرف . ش . ی

2 ماه پیش و 4 هفته قبل
 • برخی از ما ترجیح می دهیم حالت قربانی را داشته باشیم یعنی مسئول نباشیم بلکه مظلوم باشیم ...
چون شنید
 • برخی از ما ترجیح می دهیم حالت قربانی را داشته باشیم یعنی مسئول نباشیم بلکه مظلوم باشیم ...
  چون شنیده ایم حق ...
  همیشه با مظلوم است ...

  • اشرف . ش . ی در پاسخ به |zra| : سربلند و موفق باشید دوست خوب و گرامی

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • |zra| : میشهـ عضو گروُه اولِ پروفَم بِشی؟ :))

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • عباس پوشه دار :

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • اشرف . ش . ی در پاسخ به ★★★ . : درود بر شما . دوست ارجمند تحصیلات من دکترا نبوده ولی از محبت شما در دادن این عنوان بسیار سپاسگزارم امیدوارم در مقام انسانیت به درجه برسم . از اظهار نظر شما ممنونم به امید رسیدن به جامعه ای انسانی ...

   2 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • ★★★ . : ﺩﺭﺭﻭﺩ ﺑﺭ ﺧﺍﻧم ﺩﻛﺗﺭ ﻋﺯﯾﺯ ... ﺑﺍ ﻛﻣﺍل ﺍﺣﺗﺭﺍم ﺑﺍﯾﺩ ﺑﮔم ﺑﺍ ﻧﻅﺭﺗﻭن ﻣﺧﺍﻟﻓم ! ﺍﯾن ﺭﻭﺯﺍ ﻣﺭﺩم ﺣﺍﻟت ﻗﺭﺑﺍﻧی ﻧﻣﯾﮔﯾﺭن ﺑﻟﻛه ﻭﺍﻗﻋﺃ ﻗﺭﺑﺍﻧی ﻫﺳﺗن ، ﺩﯾﮔه ﺣﻕ ﺑﺍ ﻣﻅﻟﻭم ﻧﯾﺳت ﺩﯾﺩم ﻛه ﺣﻕ ﺑﺍ ﻅﺍﻟم ﻭ ﻣﻓﺳﺩ ، ﺑﺍﺭﻫﺍ ﻭ ﺑﺍﺭﻫﺍ ﺑﺍ ﭼﺷم ﺧﻭﺩم ﺩﯾﺩم ﻧﺍ ﻋﺩﺍﻟﺗی ﻭ ﻧﺍ ﺑﺭﺍﺑﺭی ﺭﻭ ﺍﻭﻧم ﺩﺭ ﻗﻟب ﻋﺩﺍﻟت ﯾﻋﻧی ﺩﺍﺩﮔﺳﺭﯾﺍﻣﻭن ﺩﯾﮔه ﭼه ﺑﺭﺳه ﺑه ﺟﺍه ﻫﺍی ﺩﯾﮔه

   2 ماه پیش و 2 هفته قبل