اشرف . ش . ی

(1a2b3d )
  • هر چه انسان 
وجود ارزشمندی داشته باشد ، به همان اندازه مودب و فروتن است ...
دکتر حسابی
  • هر چه انسان
    وجود ارزشمندی داشته باشد ، به همان اندازه مودب و فروتن است ...
    دکتر حسابی