اشرف . ش . ی

(1a2b3d )

اشرف . ش . ی

2 ماه پیش و 3 هفته قبل
  • انسانها هر چه حقیرتر باشند ، بیشتر دروغ می گویند 
تا حقارتشان را جبران کنند .
هر چه فرهنگشان غنی ت
  • انسانها هر چه حقیرتر باشند ، بیشتر دروغ می گویند
    تا حقارتشان را جبران کنند .
    هر چه فرهنگشان غنی تر باشد ، بیشتر به دیگران اعتماد میکنند .هر چه هویتشان عمیق تر باشد ، در عشقشان وفادارترند و به اندازه درکشان میفهمند و به اندازه شعورشان به باورها و حرفهایشان عمل میکنند .