زهرا سلطاني

(haman1354 )

زهرا سلطاني

2 ماه پیش, 1 هفته
  • دو حریصیم که تا محشرمان سیری نیست  ما زمهر تو  .دل سخت تو از کینه ی ما
  • دو حریصیم که تا محشرمان سیری نیست ما زمهر تو .دل سخت تو از کینه ی ما