اشرف . ش . ی

(1a2b3d )

اشرف . ش . ی

1 هفته و 4 روز قبل
  • انسان می تواند با حقیقت و واقعیت تلخ زندگی کند ، ولی نمی تواند با شک و تردید زندگی کند ...
  • انسان می تواند با حقیقت و واقعیت تلخ زندگی کند ، ولی نمی تواند با شک و تردید زندگی کند ...