اشرف . ش . ی

(1a2b3d )

اشرف . ش . ی

2 ماه پیش, 1 هفته
  • انسان می تواند با حقیقت و واقعیت تلخ زندگی کند ، ولی نمی تواند با شک و تردید زندگی کند ...
  • انسان می تواند با حقیقت و واقعیت تلخ زندگی کند ، ولی نمی تواند با شک و تردید زندگی کند ...