اشرف . ش . ی

(1a2b3d )

اشرف . ش . ی

2 ماه پیش, 1 هفته
  • انسانی که تفکرش با تو متفاوت است ، دشمن تو نیست ؛ بلکه فقط انسان دیگریست !
  • انسانی که تفکرش با تو متفاوت است ، دشمن تو نیست ؛ بلکه فقط انسان دیگریست !