علی پاکدل اصفهانی

(ali222 )
 • گاهی دلت بهانه هایی می گیرد
که خودت انگشت به دهان می مانی ...!!
گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید
 • گاهی دلت بهانه هایی می گیرد
  که خودت انگشت به دهان می مانی ...!!
  گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی ...
  گاهی ..!! پشیمانی از کرده و ناکرده ات ...
  گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری
  انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که ...
  گاهی فقط دلت میخواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری وگوشه ای گوشه ترین گوشه ای...! که می شناسی بنشینی و "فقط" نگاه کنی...
  گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود