مریم باقری

(laleh74 )
  • تو ماه را بیشتر از همه دوست میداشتی 

و حالا ماه هر شب تو را به یاد من می آورد 


میخواهم فرامو
  • تو ماه را بیشتر از همه دوست میداشتی

    و حالا ماه هر شب تو را به یاد من می آورد


    میخواهم فراموشت کنم

    اما این ماه با هیچ دستمالی از پنجره ها پاک نمیشود