$$amirmasoud$$ ---------------

(amirmasoud18 )

$$amirmasoud$$ ---------------

4 سال پیش و 6 ماه قبل
 • زِنـدگــــــے بہ مـטּ آموפֿـــتـــ ...


بآפֿـتــــــم تآ בلـפֿـوشــــــتــ ڪـُـــــنَم!


بــ
 • زِنـدگــــــے بہ مـטּ آموפֿـــتـــ ...


  بآפֿـتــــــم تآ בلـפֿـوشــــــتــ ڪـُـــــنَم!


  بـــــــرگ بَرَنـבه اَتــ سآבگیــــــم نبوב ، בلــ پآڪمــ بــــــوב ...


  چـــوטּ پـــــــآے مَـטּ به تیغــ ڪَســــــآنے زَפֿـمــ بَرבآشتــ ڪہ


  اَز آنہـــــــــآ اِنتِظآر مـפـــبتــ בآشتَمــ


  زِنـבگـــے بہ مَـטּ آموפֿـــتـــ


  هــیــــچــ ڪـَـــــســ شَبیـــہ פـرفہــــــــآیَشــ نیستـ ...


  اפــتیــــــــــاط {!}


  בر ایـטּ شهر لــاڪرבار


  تمــــــــام ڪوچـــــــه بــــــاغ هاے عاشــــــقـے


  به اتــــــــوباכּ هاے تنهــــــــایـے وصـــــــل مـے شونـב!!!