$$amirmasoud$$ ---------------

(amirmasoud18 )

$$amirmasoud$$ ---------------

4 سال پیش و 6 ماه قبل
 • میـــــخوام اعتراف کنم...کم آوردم.

تویی که اســـــمت تقدیره...

ســــــرنوشته...

قســـــمته.
 • میـــــخوام اعتراف کنم...کم آوردم.

  تویی که اســـــمت تقدیره...

  ســــــرنوشته...

  قســـــمته...

  هرچی هســــــتی دست ازســـــرم بردار...

  خســـــــــــته ام!!!.