$$amirmasoud$$ ---------------

(amirmasoud18 )

$$amirmasoud$$ ---------------

4 سال پیش و 6 ماه قبل
  • خدایا برای کدامین دردم بنالم...

برای کدامین دردم اشک بریزم...

  خسته ام ازین دنیا...
  • خدایا برای کدامین دردم بنالم...

    برای کدامین دردم اشک بریزم...

    خسته ام ازین دنیا...