سیب سرخی

(ana2560 )

سیب سرخی

4 سال پیش و 4 ماه قبل
 • با تو هستم سهراب
تو که گفتي
 • با تو هستم سهراب
  تو که گفتي" گل شبدر چه کم از لاله ي قرمز دارد"
  راست ميگويي تو.....چه تفاوت دارد...
  قفس تنگ دلم خالي از کس باشد...يا پر از ناکس و کرکس باشد...
  من نه تنها چشمم...
  واژه را هم شستم...
  آرزو کردم و گفتم که...
  هوا....عشق...زمين....مال من است
  ولي افسوس "نشد"!!
  زير باران من نه عاشق ديدم
  و نه حتي يک دوست
  زير باران من فقط خيس شدم...!!
  بازهم ميگويي"چشم هارا بايد شست..!!؟جور ديگر بايد ديد؟!