سیب سرخی

(ana2560 )

سیب سرخی

4 سال پیش و 4 ماه قبل
 • دخـتــر بـچــه شـفــا ديـده بـود...
خـادم از او ســوال کـرد کـه چــه ديـد و چــه شـنيــد....؟!
دخـ
 • دخـتــر بـچــه شـفــا ديـده بـود...
  خـادم از او ســوال کـرد کـه چــه ديـد و چــه شـنيــد....؟!
  دخـتــرک بــا آرامـش خـاصــي جـواب داد:
  "هـيــچ...فـقــط پـدرم رو خـبــر کـنـيــد....!"
  پـدر آمـد....
  دخـتـرک بـه او گـفـت:
  "بـابـا....امـام رضــا گـفـت بـه پـدرت بـگــو ديـگـه چـيــزي بـه خـواهـرم نـگـه!!!"
  پـدر بـه خـادم گـفـت:
  "دخـيـل کـه بـسـتـم....بـه امـام رضــا گـفـتـم
  مــي خـواي دخـتـرمـو شـفــا نـدي،نـــده!! امـــا بــرگـردم قــم بــه خــواهـرت گـلـايـه مــي کـنـم!!!!!