نسرانه .....

(nasrane )
 • "شعر سکوتم از رضایت نیست از فردمنش "

  سکوتم از رضایت نیست

  دلم اهل شکایت نیست

  هزار شاکی دلش داره

  خودش پیره گرفتاره

  همون بهتر که ساکت باشه این دل

  جدا ازاین ضوابط باشه این دل

  از این برتر نشه رسوایی ما

  که تنها تر نشه تنهایی ما

  کسی جرمی نکرده گر به ما این روز ها

  عشقی نمی ورزه

  بهایی داشت این دل پیش ترها

  که دراین روز ها نمی ارزه

  که کار ما گذشته از شکایت

  هنوز هم پایبندیم در رفاقت