علی پاکدل اصفهانی

(ali222 )
 • یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم

         گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم

پر پروانه ش
 • یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم

  گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم

  پر پروانه شکستن هنر انسان نیست ؛

  گر شکستیم زغفلت من و مایی نکنیم

  یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم ؛

  وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم

  یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند ؛

  طلب عشق زهر بی سر و پایی نکنیم ...