اشک چشم@@رزیـتــا@@

(abshar365 )
  • یاباش یا برو....
نمیخواهم از دور مراقبم باشی...
از دور دوستم بداری...
باشی اما من در لحظاتم حست ن
  • یاباش یا برو....
    نمیخواهم از دور مراقبم باشی...
    از دور دوستم بداری...
    باشی اما من در لحظاتم حست نکنم
    یاباش یا برو