reza mahmoudi

(ezra )
  • بارون می امد و فریاد زدم پشت درم......
خمیازه ای امدو ارام گذشت از پشت سرم.....
در باز نشده بیدار
  • بارون می امد و فریاد زدم پشت درم......
    خمیازه ای امدو ارام گذشت از پشت سرم.....
    در باز نشده بیدار شدم بارون میامد.....
    گفتم نکنه فردا شده و من بی خترم.....
    سیل از توی قات امد و در باز شده بود....