reza mahmoudi

(ezra )
  • نفس کش.....
حریف میخوام.....
کسی رو در حد خودم نمیبینم....
کسی در حدم نیست چون حاجیتون باری رو بل
  • نفس کش.....
    حریف میخوام.....
    کسی رو در حد خودم نمیبینم....
    کسی در حدم نیست چون حاجیتون باری رو بلده.