نیکی پاطلا

(niki1pa1tala )

بچه هه میره پیش خانم معلمش، میگه: خانوم میشه شما زن من بشید؟

معلمه میگه: برو بشین سر جات، من الان حوصله بچه مچه ندارم. پسره میگه:

آره منم حوصله بچه ندارم… اشکال نداره، !!!جلوگیری میکنیم