نیکی پاطلا

(niki1pa1tala )

حیف نون پاشو میزاره رو پای یه نفر ، یارو میگه : هی بیشعور مواظب باش

یهدفه همه بهش نگاه میکنن

میگه : چیه ؟؟! بیشعور ندیدین !!!؟؟