گیلدا پارسا

(gilda66 )

گیلدا پارسا

1 سال و 11 ماه قبل
  • آشوب ِجهان و جنگ دنیا به کنار
بحران ندیدن تو را من چه کنم...؟!
  • آشوب ِجهان و جنگ دنیا به کنار
    بحران ندیدن تو را من چه کنم...؟!