گیلدا پارسا

(gilda66 )

گیلدا پارسا

2 سال پیش, 1 ماه
  • آشوب ِجهان و جنگ دنیا به کنار
بحران ندیدن تو را من چه کنم...؟!
  • آشوب ِجهان و جنگ دنیا به کنار
    بحران ندیدن تو را من چه کنم...؟!