farzane b

(-farzan93 )
 • اسکندر پس از حمله به ایران مستأصل بود.
 پرسیدکه چگونه برمردمی که ازمردم من بیشتر می فهمندحکومت کنم؟
 • اسکندر پس از حمله به ایران مستأصل بود.
  پرسیدکه چگونه برمردمی که ازمردم من بیشتر می فهمندحکومت کنم؟
  یکی از مشاوران می گوید:کتاب هایشان را بسوزان...
  خردمندانشان را بکش ...
  و دستور بده به زنان و کودکانشان تجاوز کنند...
  اما مشاور دیگری پاسخ دادنیازی به چنین کاری نیست.
  از میان مردم آنها را که نمی فهمند به کارهای بزرگ بگمار..
  آنها که می فهمندبه کارهای پست بگمار..
  نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود..
  فهمیده ها یا به سرزمین های دیگر کوچ می کنند یا خسته وسرخورده،عمر خود را تا لحظه مرگ در گوشه ای از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد.
  چقدر تکرار تاریخ سخت است....