حسرت ...

(ehsan37 )

حسرت ...

2 سال پیش و 10 ماه قبل
  • شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم

خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم ...
  • شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم

    خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم ...