shaparak jam

(shaparakmanam )
  • پاییزم دوست دارم
چرا که نه؟؟؟؟
خعلیم خوبه.
  • پاییزم دوست دارم
    چرا که نه؟؟؟؟
    خعلیم خوبه.