مهتاب شبونه !!

(ghandil )
 • آره آره دیگه مال من میشدی
آره آره دیدی عاشقم شدی
آره آره دل تا اخرین نفس
بیقراره واست تا آخرین نف
 • آره آره دیگه مال من میشدی
  آره آره دیدی عاشقم شدی
  آره آره دل تا اخرین نفس
  بیقراره واست تا آخرین نفس
  آره آره از کنار من نری
  تو شهر قصه هام و تو بدی
  آره آره قلب من برای تو
  آره آره دیگه عشق اخری
  آره آره حال خوبیه که دارمت
  رو دوتا چشم میزارمت
  تو قصه ها تو شهر عشق
  تو هر جا باشم میارمت
  حال خوبیه عشقم کنارمه
  تموم چیزی که دارمه
  تو عشق پنهون واژه هام
  میگم دوست دارم تنها کارمه
  .
  .
  آره آره آره آره آره آره
  آره آره خیلی خوبه بودنت
  دیدی اخر تو زندگیم کشوندمت
  آره آره دیگه مال من شدی
  آره آره به هیچ کسی نمیدمت
  آره آره خوبه تو کنارمی
  بیقرارم وقتی بیقرارمی
  آره آره خیلی خوبه دارمت
  عاشقم باش بگو که تنها یارمی
  آره آره حال خوبیه که دارمت
  رو دوتا چشم میزارمت
  تو قصه ها تو شهر عشق
  تو هر جا باشم میارمت
  حال خوبیه عشقم کنارمه
  تموم چیزی که دارمه
  تو عشق پنهون واژه هام
  میگم دوست دارم تنها کارمه