نسرانه .....

(nasrane )
 • خودم را دوست می‌ دارم
همه جا همراهم بوده است
همه‌ جا
یک بار نگفت حاضر نیستم با تو بیایم
آمد و هی
 • خودم را دوست می‌ دارم
  همه جا همراهم بوده است
  همه‌ جا
  یک بار نگفت حاضر نیستم با تو بیایم
  آمد و هیچ نگفت
  حرف نزد
  گفتم و او شنید
  رنجش دادم و تحمل کرد
  خودم را سخت دوست می‌ دارم ...
  "علیرضا روشن"