سیده رعنا (پادیله )

(padilae )
 •  ((( شــــــــــــــــــــــــب یلــــــــــــــــــــــــدا مبــــــــــــارک )))  
 مـــــــــ
 • ((( شــــــــــــــــــــــــب یلــــــــــــــــــــــــدا مبــــــــــــارک )))
  مـــــــــــن و تـــــو خستـــــــــــــــه ایـــم امــــــــــــــا
  بــه هــــــــــــــــدف چیـــــــــزی نمـــــــــــونـــده
  رسیــــــــــــــده بــه صبـــــــــــــــح صــــــــــــــادق
  وقتـــــــــــی کــه شــــــــــــــــــب ســـوزونــــــده
  ســـــــــــــــلام عــزیــز هــای دلـــم شــــــــــــــب یلـــدا مبــــــــــارک