بانوی اردی بهشت

(emily1368 )

بانوی اردی بهشت

1 سال و 9 ماه قبل

یک روز که حالم کمی بهتر شد

یادم بیاور

تا به این جماعت بگویم

گاهی اوقات اگر حتی تمام مردم دنیا

عصای چارلی - چاپلین به دستشان بگیرند

برابر آدم بلنگند

آدم نمی تواند بخندد

نمی تواند غمگین نباشد

نمی تواند از غصه نمیرد ...