لیلا leiloon

(leiloon )
 • نمی ‌دانم دلم تنگ است
دلم در آرزوی یک نگاه پاک و بی رنگ است
نگاه آسمانم دیگر آبی نیست
شبم تیره ف
 • نمی ‌دانم دلم تنگ است
  دلم در آرزوی یک نگاه پاک و بی رنگ است
  نگاه آسمانم دیگر آبی نیست
  شبم تیره فروغ ماهتابی نیست
  کویرم تشنه
  باغم خشک
  به چشم چشمه سارم دیگر آبی نیست.