علی پاکدل اصفهانی

(ali222 )
  • آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد .

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می دارد

حال
  • آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد .

    شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می دارد

    حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،

    چه قدر دوســتت دارد !

    و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !