علی پاکدل اصفهانی

(ali222 )
 • پولدار که باشی

برف بهانه ای میشود برای لباس نو خریدن

با دوستان به اسکی رفتن

تفریح کردن و از
 • پولدار که باشی

  برف بهانه ای میشود برای لباس نو خریدن

  با دوستان به اسکی رفتن

  تفریح کردن و از زندگی لذت بردن

  اما خدا نکند فقیر باشی و برف ببارد

  از بیکار شدن پدر کارگرت بگیر

  تا غم پاره بودن کفشهایت و چکه کردن سقف خانه ات