فهیــــمه(خوشگل ترین دختر کره)

(baran6750 )

آرامش الانمووو :
مدیون همسرم هستم
که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

وجود نداره !!
مرسی ک نیستی ^__^
فدااااااااااااااااااات!
ستاره بچینی !!
رویای عمیق ببینی!
خونه ننت بمونی!
بوس بوووووووووووووس