Raha ....

(hani74 )
  • مرد فقط براے یك هدف آفريده شد 
و آن هم براے آرامش قلب یك بانو
  • مرد فقط براے یك هدف آفريده شد
    و آن هم براے آرامش قلب یك بانو