لیلا leiloon

(leiloon )
  • زندگی را دوست دارم چون با یادش سپری میشود…
خواب و رویا را دوست دارم چون با بودن او شیرین میشود…
مه
  • زندگی را دوست دارم چون با یادش سپری میشود…
    خواب و رویا را دوست دارم چون با بودن او شیرین میشود…
    مهربانی را دوست دارم چون او اینگونه است…
    این جملات را دوست دارم چون به یاد او می افتم…
    او تنها رویای من است…