غزل احمدی

(shadi11 )
  • خوبرویان را که دیدی عاشق رویش مباش
نقش او بر دل بگیر و عاشق نقاش باش
  • خوبرویان را که دیدی عاشق رویش مباش
    نقش او بر دل بگیر و عاشق نقاش باش