✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

(reyhan1992 )

✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

2 روز پیش و 23 ساعت قبل
 • ツ 
فنجان چای روی میز و َکاغذهای دَرهم __بــ فـــکر فـــــــرو میروم ب جَهــــانی می اندیشم کــِ زا

 • فنجان چای روی میز و َکاغذهای دَرهم __بــ فـــکر فـــــــرو میروم ب جَهــــانی می اندیشم کــِ زاده شُدن در آن جراتــــ بی نهایتی میخواستــــ .شاید بــِ هَمین دلیل بود ک در تاریکی نــــــدانستن زاده شُدیم..دنیا را وَرق میزنم آهسته امــــا لبریـــــز از سُوالاتــــ ریزو دُرشتــــ.و با خود می اندیشم کجـای دنیا باید ایستاد ک بیم از سُقوط ، نَباشد.هُبوط کردیم با چَمدانی پراز اتفاقاتـــــ با یکـــــزندگی بدرازی یکــــ عمر .حالامَــن ایســـــتاده ام مثل شـــازده کوچولو ک بـــ سیاره اش مینگریستـــــ و دلتنـگی عَمیقش را نَجوا می کرد ، دَر هَرچرخ ایــن روزها ماه ها وســـالها دَر هَر دوباره زاده شُــــدن دَر هَر پایکوبی دوباره نَفس کشیدن دَر کنــــج قَلبمان اتفــــــاقی رخ میدهَـد تلخی هــــــجرانی در کاممان مَزه مَزه می شود بی آنکه چراییش را بـــــدانیم. وحال مَن در آستانه درگاهـــــی ایستاده ام که پلی از خویش تا فَراسوی جَهان میبینم کـــِ روزی از آن بــــِ میهمانی ایـــــن جَـشن آمدم.هَمــــچنان دُنیــا را وَرق میزنم کــــ چ بیرحمانه با کودکیهامان تــــاکرده است .و چشــــم از آسمــــــــان برمیدارم گویی هَنوز هَم بایـــد قصه بنویسم کـــــــــــودکیهایم را جُستجوکنم ، بایــــد صَفحه های رَفتــــه را میرور کنم و کودکیهایم را کــــ با سَنجاقی بــــِ روزی در گــذشته قُلابـــ است جُدا کنم و بـــِ امروزم هــــدیه کنم. شـــــــــــاخه ای گلی به او هِدیه میکنم وبا او لبخند مــــیزنم میدانم کودکــــــــی هامـــــان در خُـــــــــود مُعجزه ای پنهان دارد.میخواهَـــــم مُعجزه کنم بـــا کودکی کـــِ بــــِ روزی دَر صَــــــفحه های گذشتــه ام سَنجاق استـــــ↶
  پلک زدن دُوبــاره اتــــــ مُبارکــــــ ____ ریحــــآن 29 دیمـآه 95
  [ادامه...]

  • ❤؏ـشـLoveـقِ فیـک بَدلــ؎❤ : پستات عالین محشرن

   2 ساعت پیش و 47 دقیقه قبل

  • ツ คli : تولدت مبارک (abroo) یادم نرفته ک قول دادی شاهین بگیری برام :|

   4 ساعت پیش و 5 دقیقه قبل

  • نسرانه ..... : تولدت مبارک گلم (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   21 ساعت پیش و 43 دقیقه قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  2 هفته پیش و 6 روز قبل
 • ♚
ϟ
وقتـــی بزرگــ مي شَـــوی ديگر خجالتـــ مي كشـی بــِ گــربــه هـا سَــلام كنــی .و بَرای پَر

 • ϟ
  وقتـــی بزرگــ مي شَـــوی ديگر خجالتـــ مي كشـی بــِ گــربــه هـا سَــلام كنــی .و بَرای پَرنده هايی كـــــه آوازهای نــــُقره ای می خوانَند دَستــــ تكان بدهــی خجالتـــ مي كشی دلتــ شــور بـــزند بَرای جوجه قُمری هايــی كه مادرشـــان بَر نَگشته، فكر می كنی آبرويتـــ می رود اگــر يــكروز مَردم _هَمانهای كــِ خيــلیبُــزرگــ شُده اند_ دل شــوره های قَلبتـــ را ببينند و بــِ تو بخندند.وقتی بزرگــ می شَوی ديگر نمیترسی كــِ نكنــد فَردا صُبح خـــورشيد نيايـــد، حتی دلتـــ نمی خواهَــد پشتـــ كوهها سَركـــ بكشی و خانــه خورشيــد را از نزديكــ ببينی ،ديــگر دعا نمی كنی بَــرای آسمان كــِ دلـش گرفته ، حَتی آرزو نمیکنی كــاش قَدتــ می رسيد وَ اشكهای آسمان را پاكـــ می كردی وقتی بزرگــ می شَوی قَدتـــ كـــوتاه می شَود .آسمان بالا میــرود و تو ديـــگر دَستتـــ بــِ ابـــرها نميرسَد و بَرايتـــ مُــهم نيستــ كــِ تــوی كــوچه پَس كــوچه های پُشتــ ابــرها ستاره هــا چه بــازی می كنند آنها آنـــقدر دورند كــِ تو حَتی لَبخندشان را هَم نمی بينی و مـــاه ،هَمبازی قَدیــــم تـــو آنقدر كمرنگــ می شود كــِ اگــر تَمام شَبــ را هَم دُنبالـش بگردی پــيدايش نمی كنی وقتی بُزرگــ می شوی دور قَلبتــ سيم خــاردار می كشی وَ دَرمَراسم تَدفيـــن درختــــها شركتـــ می كنی و فاتــحه تَمام آوازها و پَرنده ها را می خوانی و يكروز يادتــ می افتــد كـِ تـــو سالهاستـــ چشمانتــ را گــم كرده ای و دستانتـــ را دَر كوچــه های كــودكی جا گـــذاشته ای ، آنـــروز ديگر خيلی ديـــر شُده استــ؛ فَردای آنـــروز تـــو را بــِ خاكـــ می دهند و می گويـــند: خيلی بزرگـــ شُده بـــــــود__ϟ

  • ツ คli : کسی گف پست منو تو دآره اخه :/ سولاخ ک شده :| بگو سولاخ سولاختر نشع -____-

   1 هفته و 5 روز قبل

  • نسرانه ..... : قربونت عزیزم قابلتو نداشت ماااااااااااااااچچچچچ (haa) (haa) (haa) (haa) (haa) (haa) (haa) (haa)

   2 هفته پیش

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (ehsasi) (ehsasi) (ehsasi) (gitar) (haa) وای چ خوشگل بود مرسی نازنینم ...تورا باید ب دقت نگاه کرد (haa) (haa) (haa)

   2 هفته پیش

 • ✔
راه رفَتَن خـــــــــوبــــ استـــ ...؛هَـــــــــــــــمیشه خوبــــ بــــوده استـــ ؛هَمیـــــــ

 • راه رفَتَن خـــــــــوبــــ استـــ ...؛هَـــــــــــــــمیشه خوبــــ بــــوده استـــ ؛هَمیـــــــــــشه بــــ دَرد می خـــــــــــورَد ؛وقتــــــــــی کــِـــ فقــــــــــــــیری وَ کــــــــــــــرایـــه تـــاکســی گِـــــــــــران تَــمـــــــام می شَود ؛وقــــــتی کــ ثروتـــــــــــــمندی وَ چَــربی هــــــــــــای بدنتـــ با راه رَفـــــــــــــتن آبـــ می شَــــــــــود ؛اگـــــــــر بـخواهـــــــــــی فِـــــــــکر کنـــی می تـــــــــــــوانـــــی راه بِــــروی ؛اگـــــــــــــر بِخواهـــــــــــی از فِکـــــــر خـــــــــالی بشَوی بازهَــــــــــم بایَــدراه بــــــــروی ؛بـــــــــرای احســـــــــاس کردن زنــــــــــــــــدگی در شُـــــــــــــــــلوغی خیـــــــــــــــابان ها بایــــــــــــــد راه بــــــــــرَوی ،وَ بــــــــــرای از یـاد بــــــــــــردَنِ آزار و بی مـــــــــــــهری مَـــردم بـــــــــــاز هَــــــــــم بایَـــــد راه بِـــــــــــروی ؛وقتــــــی جَــــــــــــوانی ،وقــــــــتی پیـــــــــــــری،وقـــــــــــــتی هَــنوز بَچه ای هَـــر تَوقـــفـــ یَعـــنی یکــــــ چیــــز "خــــوشــــــمَزه" .. ؛و بــــــــــرای تَوقفـــ بَعدی بایــــَد "راه" رَفتـــ ـــ➣➣

  • صیاد رستمی : سلام همشهری

   3 هفته پیش

  • آبانـــ دختــــ . : (khoob) (gol) (ghalb)

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  • مسعود منصوری : سلام ابجی ریحان گلم،خوبین،اولین پنجشنبه پاییزی شما بخیر،دلتنگتون بودم،گروه هم که نموندین،خوشحالم که اینجا تشریف دارین(khoob)(haa)

   4 هفته پیش

 • ☜
اگــر تـــــو نَبــــــــودی عِــــشق نَبـــــــــود، هَمیـــــــن طــــور اصـــــــراری بَــــرا

 • اگــر تـــــو نَبــــــــودی عِــــشق نَبـــــــــود، هَمیـــــــن طــــور اصـــــــراری بَــــرای زنــــــدگی اگر تـــــــو نَبــــــودیϟ
  زَمیـــــن یکـــ زیر سیگـــــــــاری گلی بــــــودجـــایی بَـــــــــــــرای خامــــــــــوش کــــــــردن بـــــی حوصلگی هـــا✫
  اگر تو نَبودی مَن کاملاً بیکار بودَم .هیچ کاری دَر این دُنــــــــیا نَدارم جُــــــز دوستــــــ داشتَــــن تـــو ➹

  • ❦ khคຖ໐໐๓ ❦ r໐ฯค : سلام ریحانه جان پیامم رو پیدا نکردی .....پستهات عالی وزیبا هستند. (ghalb) (ghalb) (ghalb) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  • ❀Άŕєȥοο ὰɱɨŕɨ❀ . : (ehsasi) (ehsasi) (ehsasi)

   1 ماه

  • Hamid ..... : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 ماه, 1 هفته

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  1 ماه و 3 هفته قبل
 • ↯
★
اگــر دوباره بـــ دنیا بیایَــــم __ تَلاش می کنم بَرای اشتباهاتـــ بیش تـــر.دیگر نمی خواهَــ


 • اگــر دوباره بـــ دنیا بیایَــــم __ تَلاش می کنم بَرای اشتباهاتـــ بیش تـــر.دیگر نمی خواهَـــم آدم بی نَقصی باشَم آســوده و بی خیال تر از آنی می شَــــوم کــِ هَستم، بهـــتَر بگویم؛ سَعی می کنم جزئیاتــ را جــــدی تَربگیرم. کمی هَم غیرپاستوریزه می َشـــوم با ریسکـــ های بیش تَر گشتــ و گذار بیش تَـــر تماشای بیش تَر غُــروب خُورشید ،صُعود از قله هــــای بیش تَر ،شنا دَر آبـــ های بیش تَر رفتن بـــ جاهایی کــِ هَرگز نَرفته ام و ترجیحا" بیش تَر بستنی می خـــورم و کم تَر لوبیا. می دانم گـرفتاری های بیش تَری خواهَـــم داشتـــ و البته تَصویرسازی های خیالی کم تری. مَن از آن دستــ آدم های مُحافظه کاری بـــودم با خُـــروجی فَراوان در لحظه لحظه ی عُمرشان ،گر چه دوران خوشی بــــود اما اگــــر امکان بَرگشـــتم بود سعی می کردم کــِ فَقط بــِ لحـــــــــــظه های سَــــرخوشی بَسنده کنم اگر نمی دانی کــِ زنـدگی چیست؛ دَم را دریابـــ! مَن از آن دَستـــ آدم هایی بودم کــِ هَرگز جایی نمی روند بی دَماسنج، بی قُمقُمه ی آبـــ جوش، و بی چَـــــتر و چترِ نجاتـــ ، اگر دوباره بــِ دنیا بیایم، بی کوله بار و سَبک سَفر خواهم کرد اگر دوباره بــِ دنیا بیایم، سَعی می کنم پـــابرهنه کــــار کنم از آغازِ بهار تــــا خَزانِ پاییز بیـــش تر رکابـــ خواهَـــم زد و غُــروب های بیش تَری را تَماشا و با بچه ـای بیش تَری بازی خواهَم کــرد .البته اگـر آن قَدر عُمر برای زنـــدگی مانده باشَد، دَریــــغ اما کــِ اکنون هَشتاد و پنج ساله ام و می دانم کــِ مَرگـــ هَمین حوالی ستــــ ______

  • ... علیدوس : محبوبین (mosbat) (khoob) (gol)

   1 ماه, 1 هفته

  • ... علیدوس : سلام،، خوبین؟؟ شبتون به خیر و خوشی (gol) (gol) (gol)

   1 ماه, 1 هفته

  • ❀Άŕєȥοο ὰɱɨŕɨ❀ . : سلام ریحان جونم حالت خوبه دلم واست خیلی تنگ شده (ehsasi) من این روزا بیکارم تند تند میام اومدی خبرم کن حتما (dd) (ghalb) (ehsasi) (gol)

   1 ماه, 1 هفته

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  2 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • ↯✿ ↯
 • ↯✿ ↯
  "تَـــنهایی" تِـــلفنی‌ستـــ کـــِ زَنـگـــ می‌زَنـــد مـدام ،صِـــــدای غَریبــه‌ای‌ستـــ کــِ سُراغِ دیـگری رامـی‌گیــردازمَـن. جُـمعه‌ی سوتـــ ‌وکوری‌ ستــــ کـــِ آسمـانِ ابـری‌اش ذَرّه‌ای آفتابـــ نَــدارد.حَـرفــــ ‌هـای بــی‌ ربطی ستــــ کـــِ سَــر می ‌بــرَد حُوصلـه‌ام را."تَـــنهایی" زل‌زدن از پشـتــــِ شیشـه ‌ای‌ ستـــ کـــِ بـــِ شَبــمی‌رســـد.فــکرکــردن بـــِ خیابانی‌ ستــــ کـــِ آدم ‌هایـــش قَــــــدم ‌زَدن را دوستــــ می‌دارَند.آدم‌هـــــــایی کــِ بــِ خــــــانه میــرونــد و روی تَختــــ می ‌خوابَنـد و چشـــم‌ های ‌شــان را می ‌بَندند امـــّا خــــوابـــ نمی‌‌ بینند،آدم‌هـایی کـــِ گــرمای اتـــاق را تابــــ نمی‌آورنــــــد و نیمـــه‌ شَبـــ از خــــــانه بیـــرون می ‌زَنــند."تنهایی" دل‌ سِپردن بــِ کسی ‌ستــــ کـــِ دوستتــــ نمی ‌دارد،کســـی کـــِ بـــرای تـــو گُل نمی ‌خَــــرَد هـــیچ‌ وقتــــ،"تنـــهایی" اضافـه‌ بودن‌ استـــ دَر خـــــانه ‌ای کـــِ تلـــفن هیچ‌ وقت با تـــو کار نَـــدارد.خانه‌ ای کـــِ تو را نمی‌ شناَسد انـــگار،خـــــانه‌ ای کــِ بَـــرای تـُو در اتـــاقِ کـــوچکی خُــلاصه می شَود."تــــــنهایی" خاطره‌ای ‌ست کـــِ عَـذابتـــ می‌دهــد هَـــر روز خاطره‌ ای کــِ هُــجوم می‌آوَرَد وَقتی چشم‌ها را می ‌بَــندی."تَنهـــایی" عَقربه‌ های ساعتی ‌ستـــ‌ کــِ تـکان نَخورده‌اند وَقتی چشــــم باز می‌ کنی ."تَنهایی" انتظارکشیدنِ توستـــ، وقتی تـو نیستی،وقتی تـو رفته ‌ایی از این خانه،وقتی تلــفن زَنگـــ میزند امّا غَـریبه ‌ای سُـراغِ دیگری را میگیرد وَقتی در ایـــن شیشـه‌ ای کـــِ بــِ شَبـــ می‌ رسد خــــودتــ را می‌ بینی هَر شبـــ.

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (haa) (haa) (haa) (haa) سپاس از محبت شما شماهم محبوبید دوست عزیز

   3 هفته پیش و 2 روز قبل

  • ☆شمیم بهار☆ : محبوبتر شدین (gol)

   3 هفته پیش و 2 روز قبل

  • حسین سماواتیان : با اجازه نشر انجام شد (gol)

   1 ماه و 2 هفته قبل

 • ₪
☜
انـــــــــــــدوه کــــِ از حَــــــــــد بُـــــــــــــــگذرد جـــــــــــایش را می‌دَهـــ


 • انـــــــــــــدوه کــــِ از حَــــــــــد بُـــــــــــــــگذرد جـــــــــــایش را می‌دَهـــــــــد بـــــــِ یکــــــ بی‌‌اعتـــــــــنـــــــــــــایی مُــــــزمـــن !
  دیـــــــــــگر مُهــــــــــــــم نیستــــ بـــــودن یـــــــــــــا نبـــــودن _____؛دوســــــــــــتــــ داشـــــتن یـــــــا نـــــــداشـــــــــتن .
  آنچــــــــــه اهمیتــــــــــــــ دارد کشـــداری رخوتناکـــــ حسی ستــــ کـــِ دیگــــــــــر تـو را بــــِ واکنــــــش نمی‌کشــــاند!
  در آن لحظــــــــــــــــــه فَقـــــــــــــط دَر سکوتــــــــــــ غـَرق می شوی و نگــــــــــــاه می‌کنی و نـــــــــگاه و نـگــــــــــاه __.

  • پنجره شاعرانه " هلسا محتشم " : سلام ریحان بانوی گرامی، روزگارتون خوش، مطلب زیباییه، آرزومند سلامتی شما (gol)

   2 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • نسرانه ..... : مهر مهر دلبری بر جان ماست (gol) جان ما در حضرت جانان ماست (gol) پیش او از درد می‌نالم ولیک (gol) درد آن دلدار ما درمان ماست (gol)

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • // farzane : (ehsasi) (ehsasi) (gol) (gol) (ghalb) (ghalb)

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • Dark Passenger
  • شايان 60
  • eraj .....
  • برای تو می نویسم ...
  • رویــــای خیــــــس
  • ✨ سهیل ✨
  • ツ คli
  • // farzane
  • آبانـــ دختــــ .
  • عـالی جنــاب
  • N^RG £SS ..
  • ❀Άŕєȥοο ὰɱɨŕɨ❀ .
  • سید قاسم
  • ĦąɱɨĐ Ʀєẑᾀ ☺☺
  • ...قبــــله احســاس...
  7757 هواداران
  بازدیدکنندگان