روزبه جاوید

(rozbeh92 )
 • گاهی وقتا...
یادت می آید و از کنارم میگذرد..‌.
عطر گیسوانت میماند...و تو می روی...
من مست میشوم..
 • گاهی وقتا...
  یادت می آید و از کنارم میگذرد..‌.
  عطر گیسوانت میماند...و تو می روی...
  من مست میشوم...شوق میکنم...
  دستانم را میگشایم...نفسهایت را درآغوش میکشم...
  آنقدر ذوق میکنم...که گویی تو درآغوشم بخواب رفته ای...

  • فریبا F : (gol) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (gol)

   2 هفته پیش, 1 روز

 • این سردی هوا انگار فرق میکند با سالهای قبل...
دستانم یخ میکند...تنم میلرزد...چشمهایم بخواب میروند..
 • این سردی هوا انگار فرق میکند با سالهای قبل...
  دستانم یخ میکند...تنم میلرزد...چشمهایم بخواب میروند...
  این سرما انگار ...تمام دق دلیشو سرمن خالی میکند...
  گوشهایم بیحس میشوند...و زبانم بند میشود...
  راستی شقایق... اگر درکنارم بودی...
  باز هم سرما برمن چیره میشد...
  یا اینکه من و تو...دست دردست هم...
  زیر برف و بوران...تو میدویدی و من دنبالت میکردم...
  من خودم را برروی برف رها می کردم...
  و تو مرا درآغوش میکشیدی...
  و درگوشم زمزمه میکردی...با تو چقدر هوا دلچسب است...

  روزبه جاوید

  2 هفته پیش و 4 روز قبل [رقص شقایق]
 • بعضی عشقها...
آنقدر ناب هستند...که در هر کلامی...
و یا تبسم نگاهی...کلی شعرهای عاشقانه نهفته است..
 • بعضی عشقها...
  آنقدر ناب هستند...که در هر کلامی...
  و یا تبسم نگاهی...کلی شعرهای عاشقانه نهفته است...
  تو...عشقم...وایسا به حرفهای من هم گوش کن...
  خیلی حرفهای نگفته دارم...
  که نمیشود گفت...فقط باید عاشقانه به چشمانم بنگری...
  و نجوا های خالصانه ام را خط به خط بخوانی...

 • درروزی که ابرها ...در کوچه پس کوچه های آسمان...
راهشان را گم کرده اند...
من در نگاه پریشانت ...بیق
 • درروزی که ابرها ...در کوچه پس کوچه های آسمان...
  راهشان را گم کرده اند...
  من در نگاه پریشانت ...بیقرار مانده ام...
  که چه کنم چشمانت...
  چه شب تاریکی دارم من...
  انگار باز هم تورا گم کرده ام...
  لعنتی...تو مرا گم کرده ای...
  یا اینکه دیگر مرا نمیشناسی...
  من همانی هستم ...که روزگاری عاشقم بودی...
  و بی من زندگی برایت معنایی نداشت...
  چقدر زود گذشت...عشقمان را فراموش کرده...
  و مرا با کوله باری از خاطره...رهایم کردی...
  لعنتی دوست داشتنی من...

 • وقتی نیستی...
بایددل به دریا زد...و در میان امواج سرگردان ایستاد...
وقتی نیستی...چه فرقی میکند...
 • وقتی نیستی...
  بایددل به دریا زد...و در میان امواج سرگردان ایستاد...
  وقتی نیستی...چه فرقی میکند...
  بیدار باشم...و یا درخواب با تو عاشقی کنم...
  وقتی نیستی...درخواب و بیداری...
  استرس نداشتنت آزارم میدهد...
  لعنتی خاطراتت هم...این روزها مرا بیاد نمی آورند...

 • گفتی وقتی من حرف میزنم...تو دهنت رو ببنید و فقط گوش کن...
دهنم رو بستم...و به باز و بستن لبانت نگاه
 • گفتی وقتی من حرف میزنم...تو دهنت رو ببنید و فقط گوش کن...
  دهنم رو بستم...و به باز و بستن لبانت نگاه میکردم...
  ولی باور کن...چیزی از حرفهایت را متوجه نمیشوم...
  کاش با نگاهت با من سخن بگویی...
  چشمانم زبان نگاهت را میداند...

 • از روزی که ...به خانه جدیدت رفته ای...
چقدر بی وفا شده ای تو...
از گوشه پنجره...و یا از لای درز در
 • از روزی که ...به خانه جدیدت رفته ای...
  چقدر بی وفا شده ای تو...
  از گوشه پنجره...و یا از لای درز درب خانه...
  نگاهی...و یا دستی تکان نمیدهی...
  لعنتی ...حتی صدایم نمیکنی...
  یادش بخیر آن روزها...
  از دور که می آمدم...تو پشت پنجره قدمهایم را میشمردی...
  و با صدای بلند...صدایم میکردی روزبه جونم سلام...
  هی....یادش بخیر...آن روزها چقدر..........

  روزبه جاوید

  3 هفته پیش و 5 روز قبل [رقص شقایق]
 • وقتی از پشت پنجره ...به هجوم قطرات باران مینگرم...
درفراسوی خاطراتت ...تو درزیر باران برایم دست تکا
 • وقتی از پشت پنجره ...به هجوم قطرات باران مینگرم...
  درفراسوی خاطراتت ...تو درزیر باران برایم دست تکان میدهی...
  و من حبابها را یک به یک کنار میزنم...
  تا تو را در آغوش بگیرم...اما تندرها بی مهابا...
  تو را از من دور میکنند...باران موسیقی رقص شقایق را مینوازد...و من از پشت پنجره فقط نگاهت میکنم...

 • #هنوز گرمی دستانت را حس میکنم...
ترانه های نگاهت را میشنوم...
و هنوز هم درامواج گیسوانت سرگردان ما
 • #هنوز گرمی دستانت را حس میکنم...
  ترانه های نگاهت را میشنوم...
  و هنوز هم درامواج گیسوانت سرگردان مانده ام...
  نمیدانم...به کدام سو...و یا کدامین صدا بنگرم...
  کحایی شقایق من...#

  ادامه... دوستان
  • ali hashemzadeh
  • فرزند زمین
  • درآمد دلاری بیت کوین
  • زوج بازار
  • عبدالله عبداللهی
  • :.AFA .:
  • sara zarei
  • محمود کشاورزی
  • Super girl
  • محمد حسنی
  • ميرشجاع سيدين
  • علی حسینی
  • بارو باز
  • شاهزاده کوچولو مهربون
  • sanaz bahadori
  • Homeyra :|
  1528 هواداران
  بازدیدکنندگان