Ostad sadegh (Pesrlor )

(sadegh2171 )

Ostad sadegh (Pesrlor )

4 سال پیش و 4 ماه قبل [تریبون آزاد]
 • برای به دست آوردن یک دل ،

 همانطور که هستی باش ...!

صداقت

 موثرترین تیریست که به قلب هدف می
 • برای به دست آوردن یک دل ،

  همانطور که هستی باش ...!

  صداقت

  موثرترین تیریست که به قلب هدف می نشیند ...

  هدفت رو با نقشه های جور وا جور آلوده نکن ...!

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : چشم حتما

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • گالری نقاشی : (gol) (gol) (gol) سلام دوست عزیز...... زود به زود به ما سر بزنین (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : ممنون داداش گلم

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

 • ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ ﺩﯾﺸﺐ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺬﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻡ. ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘ
 • ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ ﺩﯾﺸﺐ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺬﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻡ. ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ .ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺨﺮﺍﺵ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺘﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ... ﺍﺯ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺟﻪ ﯼ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ... ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﺰﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯿﺰﻧﺪﻭ ﮐﺮ ﻭ ﮐﺮ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ... ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩﻧﺪ ... ﻃﺎﻗﺘﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺜﺎﻓﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺩﻓﺎﻋﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ... ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺬﺍﯼ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ... ﺭﻓﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺘﻠﮏ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺮﮒ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ! ﺭﻓﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﮐﺮ ﻭ ﮐﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ ... ﺭﻓﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺘﻤﺎﻥ ﻓﻠﺞ ﺷﺪﻩ ... ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺁﺏ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ ﮐﻪ ﺑﺨﻨﺪﺩ،ﺩﺭ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﺬﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﺨﻨﺪﺩ؟! ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻢ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﻮﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺆﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﻤﯿﺪﻡ ﮐﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﺍﺯ ﻣﺴﺆﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﯾﺴﮑﻮ ﻭ ﮐﺎﺑﺮﻩ ﻭ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺪﻩ ﯼ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻤﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ... ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺬﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻦ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ... ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺳﺎﺯ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺑﯽ ﺩﺭﮐﯽ ﻣﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨﻨﺪ . ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺍﺕ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮﺕ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺯﺩﯼ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻮﺩﯼ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ
  [ادامه...]

  • سینا SINA 1986 : استاد محبوب شدی ... (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : اره ديگه يه عدي هستن كه تو همجين فرصت هاي . . . ..

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • ورزش آنلاین : خطابه آتشینت ، تلخ بود اما متاسفانه حقیقت داشت

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

 • بچه ها ختم10000000000 تا صلوات برا مرتضی پاشایی ...
از من شروع میشه ..مگه نمیگی دوسش داری؟مگه عاشقش
 • بچه ها ختم10000000000 تا صلوات برا مرتضی پاشایی ...
  از من شروع میشه ..مگه نمیگی دوسش داری؟مگه عاشقش نبودی ؟
  پس واسش الكي ناله نکن ...هر کی 5 تا صلوات بفرسته براش و کپی کنه

  نامردی اگه دوسش داشته باشی و کپی نکنی ...

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : چشم حتما

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • ἄṱệfểḫ ヅ : پست هات قشنگ بود .. پست های منو هم لایک کن اگه دوست داشتی ..

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : سيكو خوت ايخاري ها

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  Ostad sadegh (Pesrlor )

  4 سال پیش و 4 ماه قبل
 • قلب من جایگاه رفیقی است که شقایق ها حسرت آن را می خورند

تقديم به دوست عزيزم مرحوم سيد روح الله تن
 • قلب من جایگاه رفیقی است که شقایق ها حسرت آن را می خورند

  تقديم به دوست عزيزم مرحوم سيد روح الله تندرو

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : خدا رفتگان شما رو هم بيامرزه

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • . ... : خدا رحمتش کنه الن متنشو خوندم (geryeh)

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : خدا رفتگان شما رو هم بيامرزه

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

 • مرتضی؟؟
داداشی؟؟
پاشو
می شه؟
منو همه ی جوونای غم دیده ی کشورم قَسَمِت می دیم..
می شه پاشی؟
یاد
 • مرتضی؟؟
  داداشی؟؟
  پاشو
  می شه؟
  منو همه ی جوونای غم دیده ی کشورم قَسَمِت می دیم..
  می شه پاشی؟
  یادته می گفتی : یکی هسسسست!؟؟؟
  الان پاشو ببین چند نفر چشم به صدات دارن که دوباره واسشون بخونیو اونا بالششونو خیس کنن..
  مرتضی داداش؟
  چرا تو بخوابیو این همه خالتور بدرد نخور نفس بکشن؟؟
  پاشو بذار این بغضمون بشکنه و از شادیه برگشتنت گریه کنیم..

  کسایی که این پست رو خوندن، اگه حتی یک بار با آهنگاش گریه کردن اینو کپی کنن، بزارن تو پستشون می خوام خدا بدونه چند تا دلشکسته دوسش دارن ، شاید اینجوری معجزه شه..
  بچه ها واسش دعاکنین

  • سرباز سیدعلی : محبوبیت برای شما دوست پرسپولیسی (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : اوكي بل تا يه چي و اي خر مگس بخنديم

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • محمد ... : خب برو بگیر بخوس

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

 • قاضی حکم را اعلام کرد:اعدام...حضار اعتراض میکردن...

اما دخترک که سر تا با بر از ترس و لرز شده بود
 • قاضی حکم را اعلام کرد:اعدام...حضار اعتراض میکردن...

  اما دخترک که سر تا با بر از ترس و لرز شده بود نمیتونست حرفی بزنه


  وقتی صدای دیگران رو هم نمیشنید


  دخترک را دستبند به دست بردن داشت گریه میکرد نمیخواست شوهرشو


  بکشه اما هرشب کابوس میدید تا اینکه مسوول بند:بیا بیرون وقتشه


  ترسی که وجود دخترک رو گرفته بود و پاهاشو قفل کرده بود


  جایی رو نمیدید افکارش پر بود از صداهای مختلف چشماشو باز کرد


  دید که روی سکو ایستاده ...


  قاضی:حرفی نداری؟دخترک حرفی نداشت اما بغض داشت میترکید


  کلاه سیاهی روی سرش کشیدند تا جایی رو نبینه


  مسوول طناب را انداخت دور گردنش دیگه همه چی تموم شده بود


  امیدی نداشت تو دلش از خدا کمک خواست که دید یک لحظه زیر پاش


  خالی شد...

  دادستان:بیارینش پایین ..جنازه دخترک رو آوردن پایین


  دکتر در حال بررسی بود که با صدای بلند گفت:آقای دادستان اینکه زنده است...


  گروهی مسوول رسیدگی شدند!دخترک بیهوش افتاده بود!پس از تحقیقات


  مشخص شد که طناب رو اشتباهی به کیلیپس دخترک بسته بودن...

  بعععععله!!!!!!!!!!

  و بدین گونه بود که یک کیلیپس جان یک دختر را از مرگ نجات داد...


  کلید اسرار کیلیپس ها را مسخره نکنید..........!

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : ممنون خودم ميدونستم بامزه هست كه گذاشتمش

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • rana ahmadi : big liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike.khili ba maze bood.

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : ممنون سپاس

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

 • حتما بخونید...
 • حتما بخونید...

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : ممنون لطف كردين شما قبلا محبوب شده بودين

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • arezo yeghane : محبوب شدی گلم دوس داشتی محبوبم کن (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb)

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • amir razani : نه قربانت

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  Ostad sadegh (Pesrlor )

  4 سال پیش و 4 ماه قبل [تریبون آزاد]
 • این همه آدم رفتند و نیامده اند؛ و فقط یک نفر است که رفت و هنوز هم در تاریخ دارند می‌گویند:‏ نیامد نی
 • این همه آدم رفتند و نیامده اند؛ و فقط یک نفر است که رفت و هنوز هم در تاریخ دارند می‌گویند:‏ نیامد نیامد ...
  ای اهل حرم میر و علم‌دار نیامد‎ ...

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : اين نظر لطف شماست چشم حتما بهتون سر ميزنم

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • ἄṱệfểḫ ヅ : پست هات قشنگ بود .. پست های منو هم لایک کن اگه دوست داشتی ..

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : سلام جانم تو خوب باشي ما هم خوبيم

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  Ostad sadegh (Pesrlor )

  4 سال پیش و 4 ماه قبل [تریبون آزاد]

  از تخم حرام.كره ي خر به دنيا مي ايد

  از حنجراش صداي عر مي ايد

  از يك بدر جنب و يك مادر حيض

  يك طفل حرام زاده در مي ايد


  بر حروم زاده اي مثل شاهين نجفي كه بعد از امام هادي (ع) به امام حسين (ع) هم توهين كرده لعننننننت . .

  وهابيه سگ صفت !!!

  كپي كنيد تا هزاران لعنت نثار اين حروم زاده شه . . . خدا روشونو بسوزونه.


  هر كس به امام حسين (ع) اعتقاد داره و دوستش داره كپي كنه !!!

  • ἄṱệfểḫ ヅ : پست هات قشنگ بود .. پست های منو هم لایک کن اگه دوست داشتی ..

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : ممنون لطف كردين

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • . . : لایک داره هوارررررررررررررررررررررررتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا (khejalati) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (go

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

 • چه کوتاه است فاصله ظهر غدیر تا ظهر عاشورا


روز بالا رفتن دست على توسط پیامبر


تا روز بالا رف
 • چه کوتاه است فاصله ظهر غدیر تا ظهر عاشورا


  روز بالا رفتن دست على توسط پیامبر


  تا روز بالا رفتن سرحسین در کربلا.


  چه سخت است تشخیص حق از باطل برای اهل زمان و این عبرتیست برای بشر.


  خدایا بصیرت عطا کن تا مانند اهل کوفه نباشیم که آیندگان ما را نکوهش کنند


  ***اللهم عجل لولیک الفرج***

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : ممنون سلامت باشي

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • Ali - : موفق باشی دااش

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • Ostad sadegh (Pesrlor ) : نه داداش من كلا عملي كار كردم الان هم ديگه شغلم شده

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  1797 هواداران
  بازدیدکنندگان