hossein ab

(sarampala )

hossein ab

5 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • مراقب افکارت باش که آنها به گفتار تبدیل می شوند 
مراقب گفتارت باش که آنها به کردار تبدیل می شوند
 • مراقب افکارت باش که آنها به گفتار تبدیل می شوند
  مراقب گفتارت باش که آنها به کردار تبدیل می شوند
  مراقب کردارت باش که آنها به عادت تبدیل می شوند
  مراقب عادتت باش که آنها به شخصیت تبدیل می شوند
  مراقب شخصیتت باش که آنها به
  سرنوشت تبدیل می شوند...

  • نازنین a : (gol) (gol) (gol)

   4 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • حسین بی پروا : سلام.. میای پستات تو گروهمون بذاری؟ خیلی بیشتر دیده میشه و موندگار تره.. گروه بامعرفتای هم میهن/ لفطن..! (hihi) (haa)

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  hossein ab

  5 ماه پیش و 3 هفته قبل

  ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ !!!
  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ،
  ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،،،
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ،،،
  ﺁﺭﺍﻣﺶ ،،،
  ﻭ ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ،،،
  ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ .
  ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺮ ﺁنچه ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ
  ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﻟﺒﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻦ .
  ﺁﻣﯿﻦ ﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻥ.

 • زندگی زیباست 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻤﺶ! ﮐﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ 
ﭼﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎ
 • زندگی زیباست
  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻤﺶ! ﮐﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ
  ﭼﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻢ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ
  ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ
  ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯿﻬﺎﻣﺎﻥ، ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎ، ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﻧﻮﺟﻮﻭﺍﻧﯿﻤﺎﻥ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ
  ﺍﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ
  ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏُﺮﻏﺮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ
  ﺳﺮﺩ ﯾﺎ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ! ﺯﻭﺭ ﺯﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺪﻭﯾﻢ
  ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺎﮐﺖ، ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻏﺮ ﻏﺮ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺗﻮﭘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﻮﺑﯿﺪﯾﻢ
  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ
  ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ، ﺭﻓﯿﻖ ﺟﺎﻧﻢ، ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ
  ﻧﺸﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ، ﻗﺪﺭ ﺑﺪﺍﻥ
  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﺑﻔﻬﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ
  ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻦ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﯾﺶ
  ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﺪﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯿﻠﺮﺯﺩ
  ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺖ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ
  ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺕ
  ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪٔ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ، ﺭﻓﯿﻖ ﺟﺎﻧﻢ! ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
  ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ، ﻧﻔﺴﺸﺎﻥ ﮐﺸﯿﺪ
  ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ

 • غریب آشنا با من، 

دلم تنگ است باور کن 
پس از تو
زندگی با مرگ همرنگ است باور کن 
کمک کن تا دوبا
 • غریب آشنا با من،

  دلم تنگ است باور کن
  پس از تو
  زندگی با مرگ همرنگ است باور کن
  کمک کن تا دوباره جاده ها بی انتها باشد
  نباشی پای رفتن های من سنگ است باور کن
  و این بر شانه های عشق یک ننگ است باورکن

 • یه دنیا غریبم کجایی عزیزم
بیا تا چشامو تو چشمات بریزم
نگو دل بریدی خدایی نکرده
ببین خوابه چشمات ب
 • یه دنیا غریبم کجایی عزیزم
  بیا تا چشامو تو چشمات بریزم
  نگو دل بریدی خدایی نکرده
  ببین خوابه چشمات با چشمام چی کرده
  همه جا رو گشتم کجایی عزیزم
  بیا تا رگامو تو خونت بریزم
  بیا روتو رو کن منو زیرو رو کن
  بیا زخمامو یه جوری رفو کن
  عزیزم کجایی دقیقا کجایی
  کجایی تو بی من تو بی من کجایی
  عزیزم کجایی

  • غروب جدایی * : گلایه ها را چکنم گل بی وفا را چکنم

   5 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • : صَلآمـ(soot) ـ تو گُروهَمـ عُضو شو(sheitanat) آفَرینـ(volek) ـ اَوَلینـ گُروهِ پروفآیلَمِ [•صِدآیِ سُکوتـ•] (victory) مَحبوبیَتـ یآدِتـ نَرِع:)مُنتَظِرِتَمـ (ghalb)

   6 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • رامین امیری : سلام دوست عزیز با احترام ازتون دعوت می کنم ئتا عضو گروه اول پروفم مهرتاک بشین

   7 ماه پیش

  گفتی که : می بوسم تو را
  گفتم تمنا می کنم
  گفتی که : گر بیند کسی ؟
  گفتم که : حاشا می کنم
  گفتی: ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آید ز در ؟
  گفتم که : با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم
  گفتی که : تلخی های من گر ناگوار افتد مرا
  گفتم که: با نوش لبم ،آنرا گوارا می کنم
  گفتی : چه می بینی بگو در چشم چون آیینه ام ؟
  گفتم که : من خود را در او عریان تماشا می کنم
  گفتی که : از بی طاقتی ،دل قصد یغما می کند
  گفتم که : با یغماگران ، باری مدارا می کنم
  گفتی که : پیوند تو را با نقد هستی می خرم
  گفتم که : ارزان تر از این من با تو سودا می کنم
  گفتی : اگر از کوی خود ، روزی تو را گویم برو؟
  گفتم که: صد سال دگر امروز و فردا میکنم
  گفتی : گر از پای خود، زنجیر عشقت وا کنم
  گفتم : ز تو دیوانه تر ، دانی که پیدا می کنم

  • نازنین a : (gol) (gol) (gol)

   6 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • ღ✶ بهار عاشقی ✶ღ : شما .... محبوب .... محبوب كن لطفا ................. پستاتون خيلى عاليه.

   7 ماه پیش

  ادامه... دوستان
  • مریم صالحی
  • لیلا احمدی
  • ساحل ...
  • مژگان احمدی
  • سن سی خلیلی فرد
  • فروشگاه اینترنتی شاپ سی
  • a.. b..
  • رویا مسعودی
  • elina salehi
  • ❤ دختری از جنس شیشه ❤
  • nazi jooooooooooon
  • sara sa
  • maryam ....
  • طنین خانم
  • s . m . m
  • باران رهایی
  627 هواداران
  بازدیدکنندگان