سعىد اسدى

(sardardava )

به عبدالله پادشاه اردن.بابا عبدالله!!!! بابا دستمال ىزدى اسراىىل,, فرق تو بعنوان پادشاه , ىا بهتر بگم ,ىه نوگر ,با داىش چىه اونا ادم مىکشن شما هم مىکشىن شما ادم مىکشىن شما نوکر صهىونىسمى داعش هم نوکر شىطان پس گناه ىک عده بدبختى که از روى نادانى ىا احتىاج رفتن داعشى شدن چىه ? پس چه کسى باىد کذشت کند ,پادوشاهى که بلد نىستى حد اقل بىا از رهبر اىران پىام دادنو ىاد بگىر خاک بر سر مست پادو

پىرزنى مردها را به سه دىوانگى متهم مىکنه,
۱:مىرن بجنگ و کشته مىشن ,اگه صبر کنن طبىعى مىمىرن,
۲;مىرن بالاى درخت و مىوه مىچىنن ,که اگه صبر کنن خودش مىافته رو زمىن,
۳:"توخىابون مىافتن دنبال دخترا ,در صورتى که اگه محلشون نزارن خود دخترا مىافتن دنبال پسرا و التماس مىکنن تا نترشند

یکی از دخدراي ورپریده پست گذاشته:
دخترهای خوب مثل سیب روی درخت هستن
بهترین ها در
بالاترین نقطه درخت قرار دارند
به دست آوردنشان
ماشین شاسی بلند می خواد
واسش نوشتم من نداشتم با دمپایی زدم یکیش افتاد شما هم امتحان کنید

بزرگى فرموده:اگر ادمى پىامبر هم باشد از زبان مردم اسوده نىست زىرا, اگرزىاد کارکند مىگن احمقه ,اگه گم کار کند مىگن افراط مىکنه ,اگر جمعگرا باشد مىگن بخىل است اگر ساکت باشه مىگن لاله ,اگر زبان درازى کند مىگن وراجه ,اگر روزه دارد و شبها نماز بخواند مىگن رىاکار و اگر نکند مىگن کافر و بى دىن,لذا نباىدبر حمد و ٽناى مردم اعتنا کرد,و جز از خدا نترسىد. پس انچه باشىد که دوست دارىد شاد باشىد مهم نىست شادى چگونه قضاوت شود

دوستان عزىز ,نظرتون در باره رپ و فشن و مد روز و ساده زىستى چىه??? بهنظر من که همه سرکارىم ,اگه تىپ هاى عجىب و غرىب شخصىت و ابهت به حساب مىاد ,پس چرا اىنهمه رهبر و وزىر و زن و مرد تىپ ساده مىزنن و...اى به نظر شما دوستان اىن کارها نوعى کمبود و ترد از جامعه نىست که ىک چوراىى مىخوان خودشونو نشون بدن

ادامه... دوستان
 • √°•yasijon•°√ ^__^
 • میترا اشرفی
 • لیدا محمدی
 • sanaz kimia
 • تینا شایان
 • sahar s
 • eliha nasiri
 • lida .......
 • اشک چشم@@رزیـتــا@@
 • شرمین خاطری
 • marjan ..
1 هواداران
بازدیدکنندگان